Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

(Re)thinking organ improvisation: revisiting musical practice

PROJECT LEADER:
Karin Johansson, PhD, MMus.

Projektbeskrivning:
Vad är improvisation? Hur tänker improvisatörer? Hur går lärande och skapande till inom improvisation?
Organisters improvisation är en levande och historiskt kontinuerlig företeelse i västeuropeisk musikkultur och en rik källa för studier av pedagogiska och konstnärliga processer i musikaliskt lärande och framförande. I det konstnärliga forskningsprojektet (Re)thinking organ improvisation möts sex organister från de nordiska länderna för att improvisera tillsammans. Organister improviserar vanligtvis som solister och är skolade i olika traditioner som påverkar deras musicerande. I detta projekt fokuseras gemensam improvisation och tänkande kring improvisation, i samband med konserter och workshops i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Köpenhamn och Helsingborg 2010-2012. Metodologiskt ger workshopformen en ovanlig möjlighet att i musikalisk praktik fördjupa kommunikationen kring individuella musikaliska profiler och dessas ursprung, sett i relation till de resultat på en kollektiv nivå som presenterades i min avhandlingsstudie Organ improvisation - activity, action and rhetorical practice (2008). Med utgångspunkt i verksamhetsteori utforskas orgelimprovisation som del i ett dynamiskt nätverk där musicerande och lärande ständigt utvecklas och förändras. Projektet utgör en del av det VR-finansierade projektet (Re)thinking improvisation in and through music.

Read more here.

Page Manager: